قیمت محصولات پایه بتنی
تاریخ  1400/01/31
ردیف شـــــــــــرح قیمت فروش(ریال) واحد
1 پایه بتنی         200-9 17,380,000 اصله
2 پایه بتنی         400-9 23,440,000 اصله
3 پایه بتنی        600-9 27,890,000 اصله
4 پایه بتنی       800-9 33,040,000 اصله
5 پایه بتنی       400-12 34,690,000 اصله
6 پایه بتنی       600-12 41,660,000 اصله
7 پایه بتنی       800-12 51,630,000 اصله
8 پایه بتنی      1200-12 59,370,000 اصله
9 پایه بتنی       400-14 48,200,000 اصله
10 پایه بتنی       600-14 57,360,000 اصله
11 پایه بتنی       800-14 66,040,000 اصله
12 پایه بتنی      1200-14 78,000,000 اصله
13 پایه بتنی       400-15 52,720,000 اصله
14 پایه بتنی      600-15 62,870,000 اصله
15 پایه بتنی      800-15 75,580,000 اصله
16 پایه بتنی    1200-15 87,770,000 اصله
17 سکو بتنی
دست
18 فونداسیون (4/14 بولت)  40*40*40   عدد
19 فونداسیون (4/22بولت)  160*40*40   عدد
20 فونداسیون (4/32بولت)  160*40*40   عدد
21 فونداسیون (4/25بولت)  200*60*60   عدد
22 فونداسیون (6/25بولت)   200*60*60   عدد