قیمت محصولات پایه بتنی
تاریخ  1401/06/21
ردیف شـــــــــــرح قیمت فروش(ریال) واحد
1 پایه بتنی         200-9 22,580,000 اصله
2 پایه بتنی         400-9 31,470,000 اصله
3 پایه بتنی        600-9 39,600,000 اصله
4 پایه بتنی       800-9 47,530,000 اصله
5 پایه بتنی       400-12 46,970,000 اصله
6 پایه بتنی       600-12 59,550,000 اصله
7 پایه بتنی       800-12 73,420,000 اصله
8 پایه بتنی      1200-12 90,340,000 اصله
9 پایه بتنی       400-15 68,040,000 اصله
10 پایه بتنی      600-15 88,550,000 اصله
11 پایه بتنی      800-15 102,680,000 اصله
12 پایه بتنی    1200-15 135,350,000 اصله
13 سکو بتنی 7,380,000 دست
14 فونداسیون (4/22بولت)  160*40*40 12,090,000 عدد
15 فونداسیون (4/25بولت)  200*60*60 21,260,000 عدد
16 فونداسیون (6/25بولت)   200*60*60 24,560,000 عدد