شرکت آلفا صنعت پارس جهت پیشبرد پروژه های تحقیقاتی در زمینه تولید پایه های بتنی نسل جدید، برای اولین بار در کشور با حضور نمایندگان محترم شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو اقدام به تولید پایه بتنی پیش تنیده سایز 1200-12 با نام تجاری آلفا بتن نموده است.
پس از سپری شدن دوره عمل آوری بتن ،  با حضور نمایندگان فوق آزمون های مربوطه بر روی  پایه بتنی انجام گرفت و نمونه تولیدی موفق به گذراندن آزمون مربوطه گردید.مطابق طراحی های صورت گرفته ، حد استحکام کششی  3000 کیلوگرم نیرو می باشد که نمونه فوق در این آزمون موفق به ثبت استحکام کششی 4000 کیلوگرم نیرو گردید.

عکس های آزمون پایه پیش تنیده اچ شکل