شرکت آلفا صنعت پارس در راستای تکمیل پروژه های تحقیقاتی در زمینه تولید پایه های بتنی نسل جدید، پس از انجام موفقیت آمیز عملیات بتن ریزی و آزمون مقاومت کششی برای اولین بار در کشور اقدام به انجام آزمون مقاومت پیچش نموده است.
پس از مهیا نمودن امکانات و تجهیزات لازم، این آزمون با حضور نمایندگان محترم شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو بر روی 2 اصله پایه رده 1200-12 که یکی از آن ها به همراه خاموت های اصلی و فرعی و دیگری که فقط شامل خاموت های اصلی بود صورت گرفت که هر دو پایه با اختلاف کمی نسبت به یکدیگر به نقطه شکست خود رسیدند.
شایان ذکر است یکی از اهداف این ازمون بررسی مقدار مورد نیاز میلگردهای عرضی (خاموت) می باشد که پیش بینی می شود و بتوان این مقدار را نسبت به پایه های معمولی تا حد قابل قبولی کاهش داد.

عکس های آزمون مقاومت پیچش در محل شرکت آلفا صنعت پارس