انسانهای خوب خوشه های مرواریدند که داشتن آنها ثروت و دیدن آنها لذت است . یک دل خوش ، یک لب خندان و یک تن سالم را از خداوند متعال برای هر روز شما خواهانم .  سال نو مبارک