به منظور ایجاد رویه یکسان در نحوه انتخاب، خرید و تحویل پایه های بتنی مسلح چهارگوش و پیرو ارسال "دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوشH شکل" دستورالعمل فوق الذکر که در کمیته تخصصی پایه های بتنی (متشکل از نمایندگان این شرکت، شرکت های توزیع نیروی برق، اساتید دانشگاه، مشاورین و سازندگان) مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
 
لینک دستورالعمل:
http://wamp.tavanir.org.ir/rule/getFile/?id=9555