تقدیر و تشکر شرکت توانیر از خدمات جناب آقای مهندس اشکان صومعی رییس هیات مدیره شرکت آلفا صنعت پارس (آلفا بتن) در جلسات تدوین و بروزرسانی دستورالعمل الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش

تقدیر_و_تشکر_شرکت_توزیع_برق_توانیر_از_جناب_آقای_مهندس_اشکان_صومعی_b1281caa-f.jpg