شرکت آلفا صنعت پارس در راستای تکمیل و نهایی شدن دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهار گوش جلسه ای را در مورخ 1396/8/24 با حضور اعضای کمیته فنی آقایان: جناب مهندس خودسیانی (نماینده شرکت توانیر)، جناب مهندس آقاصادقی (نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان فارس)، جناب مهندس معصومی (نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین)، جناب مهندس شهرآئینی (نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان تهران)، جناب مهندس حاتمی (نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان همدان) و جناب مهندس صومعی (نماینده شرکت آلفا صنعت پارس) در محل کارخانه این شرکت برگزار نمود.
در این جلسه اعضای کمیته فنی ضمن بازدید از تمام مراحل تولید به بحث و تبادل نظر در مورد الزامات آیین نامه پرداختند و در نهایت یک اصله پایه سایز 400-9 برای انجام آزمون های مقاومت کششی، کُرگیری، مقاومت الکتریکی و جذب آب نیم ساعته انتخاب گردید.
پس از انجام موفقیت آمیز آزمون مقاومت کششی با گذراندن بیش از 150% بار طراحی،  3 نمونه مغزه گیری از قسمت 2/5 متری سر پایه صورت گرفت و بر روی آن ها آزمایشات مقاومت فشاری بتن، مقاومت الکتریکی و جذب آب نیم ساعته انجام گرفت و نتایج مربوطه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر گردید با برگزاری جلسات بعدی در آینده ای نزدیک تصمیمات نهایی اتخاذ گردد.

عکس های آزمایش کُرگیری، مقاومت الکتریکی،و جذب آب نیم ساعته توسط کارگروه استاندارد پایه های بتنی مسلح چهارگوش در محل کارخانه آلفا صنعت پارس