تجارت خارجی ایران در سال 1394 در زنجیره آلومینیوم حدود 558 میلیون دلار بود که 214 میلیون دلار آن صادرات (84 درصد آن شمش آلومینیوم) و 344 میلیون دلار آن واردات بود و سهم چین از واردات 40 درصد (138 میلیون دلار) بود.
آلومینیوم محصول انرژی‌بر است و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حدود 20 میلیارد دلار روی آلومینیوم سرمایه‌گذاری کرده‌اند و انرژی خود را از گاز قطر (مخزن مشترک با ایران-پارس جنوبی) تامین می‌کنند. امارات در سال 94 حدود 53 میلیون دلار آلومینیوم و محصول مرتبط به ایران صادر کرد (50 درصد شمش آلومینیوم).
به نظر می‌رسد این حجم بالای واردات آن هم از کشورهای چین و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همزمان با تعطیلی صنایع پایین دستی آلومینیوم کشور چندان با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همراستا نیست.