قیمت محصولات پایه بتنی
تاریخ  1402/07/01
ردیف شـــــــــــرح قیمت فروش(ریال) واحد
1 پایه بتنی         200-9 37,880,000 اصله
2 پایه بتنی         400-9 51,210,000 اصله
3 پایه بتنی        600-9 64,000,000 اصله
4 پایه بتنی       800-9 76,340,000 اصله
5 پایه بتنی       400-12 73,560,000 اصله
6 پایه بتنی       600-12 93,360,000 اصله
7 پایه بتنی       800-12 115,000,000 اصله
8 پایه بتنی      1200-12 141,440,000 اصله
9 پایه بتنی       400-15 106,520,000 اصله
10 پایه بتنی      600-15 138,630,000 اصله
11 پایه بتنی      800-15 160,700,000 اصله
12 پایه بتنی    1200-15 211,610,000 اصله
13 سکو بتنی 11,160,000 دست
14 فونداسیون (4/22بولت)  160*40*40 17,960,000 عدد
15 فونداسیون (4/25بولت)  200*60*60 31,000,000 عدد
16 فونداسیون (6/25بولت)   200*60*60 37,170,000 عدد