شرکت سهامی آلفا صنعت پارس در حال حاضر با سه خط تولیدی، مشغول به تولید پایه های بتنی به ارتفاع 9 الی 15 متر، با نام تجاری آلفا بتن می باشد. خط شماره یک جهت تولید پایه های 9 متری و خط شماره 2 جهت تولید پایه های 12 متری و خط شماره 3 که دارای جرثقیل دروازه ای 30 تنی می باشد، جهت تولید پایه های 12 و 15 متری سنگین اختصاص دارد. همچنین این کارخانه دارای دیگ بخار 3 تن و 8 استخر جهت عمل آوری بتن می باشد.
این شرکت از بدو تأسیس کلیه موارد استاندارد های آیین نامه وزارت نیرو را رعایت نموده و همچنین هر ماه کلیه تولیدات توسط دفتر فنی شرکت توزیع نیروی برق آزمایش شده و کیفیت پایه ها تأیید می گردد.
با توجه به اهمیت نحوه تولید پایه های بتنی مصالح سنگی مورد استفاده برای بتن و سیمان مصرفی قبل از تولید توسط واحد کنترل کیفیت مورد آزمایش قرار گرفته و با طرح اختلاط مناسب و استاندارد اقدام به تولید بتن مورد نیاز می شود.
آرایش آرماتورها و نوع آرماتوربندی با استفاده از میلگرد نوع A3 تولیدی کارخانه معتبر داخلی، مطابق با آخرین دستورالعمل های شرکت توانیر بافته می شود.
پس از انتقال آرماتورهای آماده شده به قالب ها، بتن تولیدی بوسیله ماشین آلات مخصوص در قالب ها ریخته می شود و با کمک عمل ویبراسیون بتن در کل قالب یکنواخت توزیع می شود.
پایه های آماده شده به مدت 7 ساعت بخار داده شده و پس از اتمام زمان لازم به استخر جهت عمل آوری منتقل می شوند، بعد از گذشت چهار روز پایه ها از استخر تخلیه شده و به دپو انتقال داده می شوند.
کلیه پایه های تولیدی طبق آئین نامه وزارت نیرو پس از طی 14 روز از تاریخ تولید آماده حمل و بهره برداری می باشد.