واحد کنترل کیفیت شرکت آلفا کابل مسئولیت تضمین کیفیت محصولات تولیدی را از لحاظ کیفی و کمی دارد لذا طبق سیستم مدیریت کیفیت فرایند های کنترل در سه گروه بشرح زیر می باشد:

-کنترل اقلام ورودی
-بازرسی حین فرایند
-بازرسی محصول نهایی

کنترل اقلام ورودی

تمامی مواد اولیه موثر بر کیفیت محصولات نهایی در این شرکت تحت کنترل می باشند، یعنی مشخصات فنی برای هر کدام از مواد اولیه طبق استاندارد های مربوطه تعیین و در برگ مشخصات فنی (MS) به همراه حدود های کنترل و معیار پذیرش تعریف شده است و واحد بازرگانی خرید مواد اولیه را از لیست تامین کنندگاه مجاز بر اساس همان روش اجرایی انجام وپس از بازرسی و انجام آزمایشات لازم در آزمایشگاه به تایید واحد کنترل کیفیت می رسد. مواد اولیه تایید شده در انبار می تواند به عنوان مواد اولیه مصرفی در واحد تولید باشد.

بازرسی حین فرایند
طبق روش اجرایی کنترل کیفیت ایستگاه های کنترل در بخش تولید برای هر کدام از دستگاه ها که یک فرایند از تولید تعریف می شود تعیین شده است و پارامتر های کنترل نیز به همراه تعداد نمونه برداری و معیار های پذیرش تعیین و در فرم های روزانه کنترل کیفیت ثبت می شود در صورت مطابقت مقادیر ارزیابی هر قرقره از محصولات و با تایید آن توسط بازرس خط اجازه استفاده در فرایند بعدی صادر می شود نتایج ثبت شده روزانه واحد کنترل کیفیت در بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت ودر تجزیه و تحلیل های آماری بصورت ماهانه، سالانه برای ایجاد فرصت های بهبود مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمون ها در ایستگاه های کنترل برای انواع فرایند ها بشرح جدول زیر می باشد.

دستگاه  پارامتر کنترلی

کشش راد

استرندر

اکسترودر

تاب

سونای بخار

بسته بندی

عایق

روکش

کنترل ابعادی

*

*

*

*

*

-

*

استحکام کششی

*

-

*

*

-

-

-

ازدیاد طول

*

-

*

*

-

-

-

مقاومت الکتریکی

*

*

-

-

*

-

*

کهنگی

-

-

*

*

-

-

-

طول تاب

-

*

-

-

*

-

-

جهت تاب

-

*

-

-

*

-

-

ضخامت

-

-

*

*

-

-

-

حداقل نقطه ای

-

-

*

*

-

-

-

دمای

-

-

-

-

-

*

-

درصد رطوبت

-

-

-

-

-

*

-

گرماسختی

-

-

*

-

-

*

-

وضع ظاهری

*

*

*

*

*

*

*


در صورت وجود عدم انطباق در حین فرآیند تولید، دستور توقف تولید از سوی واحد کنترل کیفیت به واحد تولید صادر گردیده و اقدامات اصلاحی در جهت رفع موارد انجام می پذیرد.

بازرسی محصول نهایی
از هر یک از محصولات نهایی خروجی از تولید شامل هادی های هوایی بدون روکش و روکشدار و کابل قدرت و خودنگهداربصورت تصادفی یک نمونه تهیه وجهت انجام آزمون های نمونه ای به آزمایشگاه کنترل کیفیت ارسال می گردد.
در قسمت بازرسی نهایی دو آزمون اندازه گیری مقاومت الکتریکی هادی و آزمون های ولتاژ روی صددرصد محصولات تولیدی انجام می گیرد در صورت وجود عدم انطباق در محصول نهایی، قرقره توسط واحد کنترل کیفیت به انبار قرنطینه انتقال یافته و موارد جهت تصمیم گیری و اقدامات اصلاحی  طی فرم کنترل محصول نامنطبق به هماهنگی واحد کنترل کیفیت، تولید و مدیریت عامل انجام می شود.
انواع آزمون هایی که در آزمایشگاه انجام می گیرد بشرح زیر و همراه چند آزمایش آورده شده است.

آزمون های  الکتریکی
دستگاه آزمون های ولتاژ:
انجام آزمون ولتاژ بالا و تست نشتی بر روی عایق کابل

دستگاه آزمون مقاومت عایقی (میگر):
اندازه گیری مقاومت الکتریکی عایق ها

دستگاه میکرو اهم متر:
اندازه گیری مقاومت ویژه و الکتریکی هادی ها

ELECTRICAL.jpg

 آزمون های ابعادی و دمایی و کمی
کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه گیری دیجیتال، خط کش و متر:
 جهت اندازه گیری دقیق ابعادی سیم و کابل و روکش و...

دماسنج، رطویت سنج دیجیتال:
جهت اندازه گیری و کنترل دما

پروفایل پروژکتورو مقطع نما دیجیتال:
جهت اندازه گیری ضخامت عایق و روکش با دقت بالا

ترازوی دیجیتال:
جهت اندازه گیری اوزان

DIMANTION.jpg

تجهیزات مکانیکی:
دستگاه چند منظوره کشش:
انجام ازمون مکانیکی (استحکام کشش و ازدیاد طول مواد فلزی و پلاستیک، آزمون های پیر سازی و کهنگی)

دستگاه پیچش:
جهت آزمون های پیچش و خمش و چسبندگی روکش مفتول های فولادی

MECHANICAL.jpg

آزمون های دمای بالا و پایین
فریزر جهت آزمون خمش و پیچش در دمای پایین، آزمون ضربه در سرما

آون جهت آزمون فشار و حرارت، شوک حرارتی، آزمون گرماسختی، آزمون جمع شوندگی
انتشار شعله
HI , LOW TEMP.jpg
آزمون های شیمیایی
جهت انجام آزمون تعیین مقدار روی
یکنواختی روکش بر روی فولاد گالوانیزه   
CHEMICAL.jpg